Обрасци

Обрасци захтева и притужби

Јавне набавке

Конкурсна документација за набавке мале вредности

Јавни конкурси

Конкурсна документација

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НИШУ на основу чл.96[с4] Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС”, бр.79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 -испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018), чл.4, чл.5, чл.6 и чл.7 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Сл. гласник РС”, бр.2/2019), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном јавном тужилаштву у Нишу А бр. 91/19 од 12.03.2019. године и Одлуком Основног јавног тужиоца у спровођењу интерног конкурса А бр.274-2/19 од 03.10.2019. године,


ОГЛАШАВА ИНТЕРНИ КОНКУРС

ради попуњавања у Основном јавном тужилаштву у Нишу радног места на неодређено време и то:


1) вишег тужилачког сарадника - 1 (једног) извршиоца.


Детаљније о самом конкурсу можете прочитати овде - КОНКУРС

Пријава на конкурс - ОБРАЗАЦ

Решење о спровођењу конкурса - РЕШЕЊЕ

Основно јавно тужилаштво је дана 11.09.2019.године поднело Основном суду у Нишу оптужни предлог против возача који је изазвао саобраћајну незгоду на наплатној рампи у Дољевцу дана 31.01.2019.године.

Текст оптужног предлога је доступан на следећем документу

pdf downloadKT 376 - 19

Основно јавно тужилаштво у Нишу је дана 26.02.2019. године Основном суду у Нишу поднело оптужни предлог против возача Ниш-експресовог аутобуса у вези саобраћајне незгоде у Дођем Међурову, 21.12.2018.

Текст оптужног предлога је доступан на следећем документу

pdf downloadKT 3506 - 18

Ранг листа кандидата који су конкурисали у Основном јавном тужилаштву у Нишу на место тужилачких приправника: Преузмите документ

На основу чл. 16. Закона о заштити узбуњивача (Сл. Гласник РС бр. 128/14) и на основу Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (Сл. гласник РС бр. 49115) в.ф. Основног јавног тужиоца у Нишу Саша Ђокић, доноси

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Основном јавном тужилаштву у Нишу

Почев од 01.03.2014. године, Основни суд у Нишу почео је издавање јединственог уверења да против лица није покренут кривични поступак, да није донета наредба о спровођењу истраге, да није поднет оптужни предлог и да није поднета нити потврђена оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности.

Да би добили ово уверење грађани су, до скоро, морали да подносе обрасце Основном суду у Нишу, Основном јавном тужилаштву у Нишу и Вишем јавном тужилаштву у Нишу, тако да су, по испуњењу услова, добијали три уверења које су издавали поменути органи.

Процедура издавања уверења сада је поједностављена тако што ће грађани подносити један образац Основном суду у Нишу и биће им издато јединствено уверење, након провере извршене у Основном и Вишем суду у Нишу и Основном и Вишем јавном тужилаштву у Нишу.

Попуњен образац се предаје у канцеларији бр. 2 у Основном суду, док се издавање уверења врши на шалтеру Основног јавног тужилаштва најкасније два дана од дана предаје захтева.

Захтев се попуњава читко, штампаним словима. Уз захтев се прилаже признаница о уплати таксе у износу од 190,00 динара ( на жиро рачун Основног суда Ниш: 840-29661845-65), за уверења која подлежу такси.

Такса се не плаћа за прво заснивање радног односа, упис у школу као и за захтев за остваривање права из здравственог, инвалидског или пензијског осигурања.

Образац захтева за издавање овог уверења можете добити на Инфо шалтеру или га преузети овде.


Уверење да није покренут кривични поступак и да није покренута истрага

Последњи пут ажурирано: 12. август 2019. године