Обрасци

Обрасци захтева и притужби

Јавне набавке

Конкурсна документација за набавке мале вредности

Јавни конкурси

Конкурсна документација

Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце кривичних дела и других кажњивих дела и предузима мере за заштиту уставности и законитости.

Јавно тужилаштво врши своју функцију на основу Устава, закона, потврђеног међународног уговора и прописа донетог на основу закона.

Републичко јавно тужилаштво је највише јавно тужилаштво у Републици Србији.

Јавно тужилаштво чине јавни тужилац, заменици јавног тужиоца и особље јавног тужилаштва.

Функцију јавног тужилаштва врши јавни тужилац.

Сви у јавном тужилаштву подређени су јавном тужиоцу.

Јавно тужилаштво Републике Србије чине Републичко јавно тужилаштво, апелациона јавна тужилаштва, виша јавна тужилаштва, основна јавна тужилаштва и јавна тужилаштва посебне надлежности.

Јавна тужилаштва посебне надлежности су Тужилаштво за организовани криминал и Тужилаштво за ратне злочине.

Сваки јавни тужилац је подређен Републичком јавном тужиоцу и свако јавно тужилаштво Републичком јавном тужилаштву.

Државно веће тужилаца је самосталан орган који обезбеђује и гарантује самосталност јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца.

Овлашења јавног тужиоца

Основно право и основна дужност јавног тужиоца је гоњење учинилаца кривичних дела.

За кривична дела за која се гони по службеној дужности, јавни тужилац је надлежан да:

1) руководи предистражним поступком;

2) одлучује о непредузимању или одлагању кривичног гоњења;

3) спроводи истрагу;

4) закључи споразум о признању кривичног дела и споразум о сведочењу;

5) подиже и заступа оптужбу пред надлежним судом;

6) одустане од оптужбе;

7) изјављује жалбе против неправноснажних судских одлука и да подноси ванредне правне лекове против правноснажних судских одлука;

8) предузима друге радње када је то одређено овим закоником.

mapa ojtОсновно јавно тужилаштво у Нишу основано је за подручје Основног суда у Нишу (подручја општина на територији града  Ниша, општина Сврљиг, Дољевац и Гаџин Хан), односно спровођење јавнотужилачке функције пред овим судом.

Стварна надлежност јавног тужилаштва прописана је чланом 14. Закона о јавном тужилаштву и одређује се у складу са одредбама закона које важе за утврђивање стварне надлежности суда (Закон о уређењу судова) пред којим јавно тужилаштво поступа, осим када законом није друкчије одређено.

Основно јавно тужилаштво у Нишу поступа пред Основним судом у Нишу и другим судовима и органима на начин прописан законом. Основни јавни тужилац у седишту Привредног суда поступа и пред тим судом.

Месна надлежност Основног јавног тужилаштва у Нишу одређена је Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Службени гласник РС", број 101/13 од 21.11.2013.год. који се примењује од 01.01.2014.год.).

Седиште Основног јавног тужилаштва у Нишу је у ул. Вождова бр.23.

Подручје суда/тужилаштва је територија на којој се простире надлежност суда/тужилаштва и оно, за Виши суд тј. тужилаштво у Нишу, обухвата: Виши суд/тужилаштво у Нишу основано за подручје Основног суда у Нишу (за територију општина Дољевац, Гаџин Хан, Сврљиг и за град Ниш) - Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, ("Службени гласник РС", број 101/13 од 21.11.2013.год. који се примењује од 01.01.2014.год.).

Последњи пут ажурирано: 12. август 2019. године