Кривичну пријаву тужиоцу доставља полиција, али и друге институције. Такође, и грађани могу достављати информације за које сматрају да указују на извршење кривичног дела.

Када од грађана, или из медија, дође до сазнања о могућем извршењу кривичног дела, тужилац има овлаштења да по службеној дужности формира предмет и тражи да се наводи истраже

Имају ли грађани обавезу да пријаве кривично дело ?

Право и обавеза свих грађана је да пријаве кривично дело. Непријављивање кривичног дела такође представља кривично дело-за непријављивање тежег кривичног дела лица подлежу кривичној одговорности.

 Дужност подношења кривичне пријаве

(1) Сви државни органи, органи територијалне аутономије или органи локалне самоуправе, јавна предузећа и установе дужни су да пријаве кривична дела за која се гони по службеној дужности, о којима су обавештени или за њих сазнају на други начин.
(2) Дужност из става 1. овог члана имају и сва физичка и правна лица, која на основу закона поседују одређена јавна овлашћења или се професионално баве заштитом и обезбеђењем људи и имовине, лечењем и здравственом заштитом људи, односно пословима чувања, васпитања или образовања малолетних лица, ако су за кривично дело сазнала у вези са својом делатношћу.
(3) Подносиоци кривичне пријаве из ст. 1. и 2. овог члана навешће доказе који су им познати и предузеће мере да се сачувају трагови кривичног дела, предмети на којима је или помоћу којих је учињено кривично дело, предмети настали извршењем кривичног дела и други докази.
(4) Свако треба и има право да пријави кривично дело за које се гони по службеној дужности. Кривичним закоником се одређује у којим случајевима непријављивање кривичног дела представља кривично дело.
(5) Свако је дужан да пријави кривично дело које се гони по службеној дужности, чијим је извршењем оштећено малолетно лице.
(6) Када суд у току кривичног поступка оцени да постоји основана сумња да је одређено лице пропустило своју дужност из става 5. овог члана и да из тог пропуштања произилази основана сумња да је тиме учињено кривично дело из члана 193. Кривичног законика, обавестиће о томе надлежног јавног тужиоца.

Кривична пријава је обавештење надлежном органу да је учињено кривично дело за које се кривично гоњење предузима по службеној дужности.

Подношење кривичних пријава је пре свега обавеза Органа унутрашњих послова обзиром да откривање кривичних дела и сходно томе пријављивање ових дела, спада у њихову основну делатност.

Међутим, често се дешава да је оштећени принуђен да сам подноси кривичну пријаву, (нећемо да улазимо у те разлоге), када се обраћа адвокату, који је као стручно лице саставља.

Закон не одређује обавезну садржину кривичне пријаве, али ако располажемо свим потребним елементима потпуна кривична пријава изгледа овако:

1-Увод /коме се подноси и ко је подноси/

2-Подаци о учиниоцу /окривљеном/

3-Опис кривичног дела :
     
а)    објективни елементи /када, где, шта, како, чиме, кога, зашто/

б)    субјективни елементи (да ли је кривично дело учињено умишљајно или из нехата)

ц)    квалификацију (…чиме је извршио кривично дело...)

4-ДОКАЗИ /персонални, материјални/

5-Предлог /за покретање кривичног поступка/


У случају да оштећени не располаже свим потребним елементима, подноси се тзв.непотпуна кривична пријава, пракса је показала, најбоље и Тужиоцу и Полицији.

Последњи пут ажурирано: 12. август 2019. године