"Осумњичени" је лице према коме је, пре покретања кривичног поступка, надлежни орган предузео неку радњу због постојања основа сумње да је починило кривично дело.

"Окривљени", у ужем смислу, је лице против кога је донето решење о спровођењу истраге или против кога је поднета оптужница, оптужни предлог или приватна тужба

"Оптужени" је лице против којег је оптужница ступила на правну снагу (прихваћена од стране надлежног суда...)

"Осуђени" је лице за које је правоснажном одлуком надлежног суда утврђено да је кривично одговорно за одређено кривично дело.

''Окривљени'' као појам у ширем смислу у себи обухвата три процесна својства лица против којег се води или се водио кривични поступак. Израз окривљени је општи назив за окривљеног (у ужем смислу), оптуженог и осуђеног. У теорији се овај назив користи и за осумњиченог.

Последњи пут ажурирано: 12. август 2019. године