Из делокруга послова правосудне управе у Одељењу за надзор у судовима, и тужилаштвима Министарства правде обављају се послови надзора над поступањем по притужбама и представкама, сагласно одредби члана 66. Закона о уређењу судова.

Министарство правде сачинило је образац притужбе с упутством о надлежностима, ради лакшег обраћања грађана надлежним правосудним органима. Образац притужбе на рад правосудних органа можете преузети (налази се под менијем закони, документи, обрасци).

Чланом 34. Закона о јавном тужилаштву («Службени гласник РС» бр. 116/08 и 104/09), јавни тужилац је носилац управе у јавном тужилаштву и одговоран је за правилан и благовремен рад јавног тужилаштва, у складу са законом и Правилником о управи у јавним тужилаштвима («Службени гласник РС» бр. 110/09). Правилником је прописано да свако ко има оправдан интерес и обратио се јавном тужилаштву за поступање у стварима за које је надлежно јавно тужилаштво, има право на подношење представке или притужбе на рад јавног тужилаштва и да о одлуци по представци и притужби буде обавештен (чл. 72. и 73. правилника). Јавни тужилац је дужан да обавести подносиоца представке или притужбе о предузетим мерама у року од 30 дана од дана пријема притужбе, односно представке.

Представка или притужба на рад заменика јавног тужиоца или запосленог, подноси се јавном тужиоцу, а на рад јавног тужиоца непосредно вишем јавном тужиоцу.

Министарство правде, у смислу члана 40. Закона о јавном тужилаштву, врши надзор над применом Правилника о управи у јавним тужилаштвима.

Последњи пут ажурирано: 12. август 2019. године